Students

Athira Gopal (M.Tech Research program, 2020)

Abhijeet Jawlekar (M.Tech Research program, 2021)

Gowri N S (M.Tech program, 2022)

Naganarasimharao G (M.Tech program, 2022)

Alumni (Postdocs, Students & Project Assistants):

Akash Meena R (2023)
Prajakta S Borse (2023)
Lubhawan Parihar (2023)
Hariprasad M. (2022)
Arun I (2021)
Kritika Jain (2021)
Akif Khan (2020)
Abshishek Dugar (2020)
Ravibabu Mashetti (2019)
Abhay K. Tiwari (2019)
Krishna Manglani (2017)
Puneet Jain (2017)
Shreyas Bhatt (2016)
Pragati Chopade (2016)
George Vathakkattil (2016)
Srishti Garg (2016)
Kishan Meghrajani (2014)
Ashish Viswakarma (2013)
Anupam Ghosh (2012)

Summer Interns:

Aarju Mathew Koshy (Amity)
Naveinah C. (Amity)
Sneha Sachidanand (RNIST, Bangalore)
Mayuri Venkatesh (RNIST, Bangalore)
Deepak Pai (NIT Surathkal)
Madhav Mohan (NIT Surathkal)
Gursimran Singh
Dr. Shailajha Sathyaseelan
Nitish Keskar (VJTI)
Vedarathinam S.(IIT-M)
Vijayalaxmi B.
Sandeep Nayak (IIT-R)
Akash Saha (IIT-R)
Harshita M.
Archana Radhakrishnan (NIT-C)
Yashvi Singh (NIT-Trichy)
Krishnamurthy K.
Reshma Thomas
Keerthana Soman (CUSAT)
Hussain Rasiwala (IIT Guwahati)